Waarom gastouderopvang?

In de Wet kinderopvang staat voor gastouderopvang dezelfde pedagogische opdracht als voor de kinderdagopvang en de buitenschoolse opvang: het bieden van verantwoorde kinderopvang.

Kinderdagopvang

Informatie voor ouders

Wat u eerst moet weten. Kies een goed gastouderbureau!


Er zijn veel bureaus en we werken allemaal anders.
Om deze reden wil ik u eerst attenderen op het feit dat als u een gastouder zoekt, het NIET handig is als u hiervoor meerdere bureaus benaderd.
Als bureau "vissen we namelijk in dezelfde vijver". U zet meerdere bureaus aan het werk, op zoek naar dezelfde gastouder. Dan komt het erop neer 'wie het eerst komt, wie het eerst maalt". Voor de kennismakingsgesprekken moet u vaak betalen wanneer er geen contract uit voortvloeit. Dat is natuurlijk geen probleem wanneer het gelijk klikt met bureau en uw toekomstige gastouder. Maar wanneer u geen klik heeft met het bureau, en/of de gastouder dan is het zonde van ons werk en zonde van uw geld.
Hoe vind ik een goed gastouderbureau?


Een goed gastouderbureau is om te beginnen altijd telefonisch bereikbaar dan wel dat u op dezelfde dag wordt terug gebeld. Een grote landelijke organisatie betekent niet altijd de beste keus en ook goedkope bureautjes zijn ook niet altijd de beste keus. Dit zit hem met name in het persoonlijk contact, de service, de bereikbaarheid en voel je je geholpen bij problemen? Ook heel belangrijk is de vraag: wat doet het bureau allemaal voor u en uw gastouder? Dit zijn vragen en argumenten waar u niet direct een antwoord op hebt. Bezoek daarom ook websites van andere bureaus. Bel gerust op en vraag ernaar wanneer u niet kunt vinden wat u zoekt.
U heeft een bureau gevonden, wat nu?


Het gastouderbureau met wie u in zee wilt gaan, wil graag weten welke wensen u heeft met betrekking tot de gastouderopvang. Welke vorm opvang heeft u nodig? Dag-opvang <4 jaar of >4 BSO-opvang? Leeftijd van de op te vangen kinderen. Het aantal kinderen, welke school en schooltijden, schoolvakanties, uren per maand (wij helpen u graag bij de berekeningen), welke dagen opvang nodig? Nog speciale wensen? Wel of geen huisdieren etc. Heeft u hier al goed over nagedacht? Wilt u uw kind bij een gastouder thuis in de opvang of wilt u een gastouder aan huis? Aanmelden
U meldt zich als vraagouder aan via het digitale inschrijfformulier voor inschrijven vraagouder. Nadat u zich ingeschreven heeft, nemen wij telefonisch contact met u op. U kunt natuurlijk zelf ook contact met ons opnemen, dan schrijven wij u in meteen zelf in.

Vervolgens maken wij met u een afspraak voor een kennismakingsgesprek en om de wensen van u en de behoeften van uw kind(eren) te bespreken. Dit gesprek duurt ongeveer 1 uur. Het gesprek vind plaats bij u aan huis. Echter ivm de Corona, doen wij liever de kennismaking doormiddel van beeldbellen of telefonisch.
Gastouder aan huis of bij de gastouder thuis


Er zijn 2 mogelijkheden voor het kiezen van gastouderopvang. U kunt een gastouder aan huis nemen, dit is natuurlijk heel fijn wanneer u een groot gezin hebt of onregelmatige werktijden heeft. U kunt ook kiezen om uw kind bij de gastouder thuis te brengen. Hoe dat zit leest u hier
Voorstellen


Nadat wij uw wensen hebben geinventariseerd, gaan wij voor u op zoek naar gastouders die aan uw zoekprofiel voldoen. We zullen diverse gastouders aan u voorstellen. Afhankelijk van de opvanglocatie, hetzij bij u thuis of bij de gastouder thuis zal de kennismaking plaatsvinden op de opvanglocatie. U kunt dan op uw gemak een redelijke indruk opdoen van de gastouder en/of haar opvanglocatie.
Kennismakingsgesprek


In het kennismakingsgesprek met de gastouder bespreken we elkaars wensen met betrekking tot de verzorging en opvoeding van uw kind(eren). Wat biedt de gastouder en wat zijn de mogelijkeheden.
Beide partijen hebben de mogelijkheid om elkaar vragen te stellen.
Wanneer beide partijen positief staan tegenover een samenwerking, zal het gastouderbureau een afspraak maken voor een koppelingsgesprek.
Koppelingsgesprek


Alle drie de partijen nemen deel aan dit gesprek daar waar de opvang plaats gaat vinden. In dit gesprek worden eventueel nog de laatste belangrijke punten besproken en zorgt het bureau voor een gastouderopvangcontract. In dit contract worden de gegevens van de gastouder, ouder , het bureau en het kind opgenomen. Ook de opvangdagen, uren en tarieven worden hierin vastgelegd. Welke afspraken er in het contract staan is afhankelijk van het soort contract. Deze staan uitgebreidt beschreven in de Algemene Voorwaarden.
Gastouderopvangcontract


Het contract wordt tussen 3 partijen gesloten, te weten: het gastouderbureau, de ouder en de gastouder.
In dit contract wordt de opvang geregeld. Hierin wordt de contractvorm vastgelegd, het aantal op te vangen uren per maand, de opvangdagen, uurtarief, bureaukosten, wijze van betalen en uitbetalen, opzeggen en opvang bij ziekte. Uiteraard is dit contract gehouden aan de algemene voorwaarden en het pedagogisch beleidsplan en uiteraard hoe wij omgaan met uw gegevens, welke beschreven staan in het privacybeleid.

Wendag


Na het opstellen en ondertekenen van het gastouderopvangcontract maken we een afspraak voor een proefdag of wendag met u afgesproken. We hanteren geen richtlijnen voor het wennen van de kinderen. Dit hangt helemaal af van het kind zelf.
Begeleiding van de koppeling


Na 6 tot 8 weken informeren wij hoe de opvang tot nu toe is verlopen door middel van een eerste evaluatiegesprek tussen bureau, ouder en gastouder. In dit gesprek verifiëren wij de opvang naar ieders tevredenheid. We bespreken of de opvang tot nu toe is verlopen volgens de gemaakte afspraken; wat kan beter en wat kunnen we verder voor elkaar betekenen? In dit eerste gesprek leggen we ook de mogelijkheid voor om gebruik te maken van het kindvolgdossier. Het kindvolgdossier wordt dan door het gastouderbureau aangemaakt en komt in het bezit van de gastouder. Jaarlijks volgen er kindgesprekken. Het kindvolgdossier is een systeem waarmee de gastouder het kind kan volgen in zijn of haar ontwikkeling en daar op inspelen. Op deze manier kan de gastouder ontwikkelingsgericht werken door uw kind steeds opnieuw uit te dagen om iets te leren. Deze gesprekken vinden plaats wanneer het kind 2,9 jaar is en 3,9 jaar is. Bij 3,9 jaar wordt de overdracht naar de basisschool besproken en de verdere voortzetting van de opvang in de voor én naschoolse opvang.
Evaluatiegesprekken


In de wet kinderopvang staat vast dat het gastouderbureau elk jaar de opvang met de ouders moet evalueren. Dit staat los van de kindgesprekken. De evaluatie wordt digitaal aangeboden. Hierin kan de ouder ook aangeven of ze wel of geen gesprek wenst met de gastouder naar aanleiding van de opvang. Zodra wij het formulier terug hebben ontvangen, bellen wij altijd nog even na.
Voortgangsgesprek met de gastouder


Jaarlijks houden we met de gastouder een voortgangsgesprek. Hierin bespreken we de opvang uitgebreid en hoe de gastouder het pedagogisch beleidsplan naleeft. Uit deze voortgangsgesprekken kan een meeloopdag voortvloeien. Dit is niet verplicht. Toch blijkt een meeloopdag voor gastouders erg prettig. Gastouders krijgen tips en handvaten om mee te werken.
Meeloopdag


Om als bureau een volledige indruk van de opvang en werkwijze van de gastouder te krijgen is de bemiddelaar een half uur voor aanvang (voordat het eerste kind wordt gebracht) en een uur nadat het laatste kind is opgehaald bij de gastouder aanwezig. Het verloop van de dag wordt in kaart gebracht en na afloop wordt deze dag kort met de gastouder geëvalueerd. Van deze dag ontvangt de gastouder een verslag.
Risico Inventarisatie


Jaarlijks komen we in de opvang om de risico's op veiligheid en gezondheid in kaart te brengen. (RIE). Deze bezoeken gebeuren onaangekondigd. De RIE wordt online geplaatst en is alleen inzichtelijk voor de gastouder en de ouders. De gastouder en ouder wordt geacht mee te werken om de veiligheid en de gezondheid van de kinderen te waarborgen.