top of page

Privacy Beleid Gastouderbureau Juventa

Juventa respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Om deze reden hebben wij een beleid geformuleerd met betrekking tot de verwerking van gegevens, waarmee wij  heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Juventa houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit   houdt in dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze door u zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid;

 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot die gegevens welke wij minimaal nodig hebben voor het doel waarvoor wij ze moeten verwerken;

 • u om toestemming vragen als wij deze gegevens nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd;

 • geen persoonsgegevens zullen doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als gastouderbureau zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy beleid vragen heeft hierover dan kunt u met ons contact opnemen via info at gob-juventa.nl

 

Bereik

Dit beleid is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Het is eveneens van toepassing op de niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.

Dit beleid heeft betrekking op de verwerkingen van persoonsgegevens van klanten en bijzondere persoonsgegevens van kinderen.

Verwerkingsregister
Juventa houdt actief een verwerkingsregister bij van de ondergenoemde persoonsgegevens. Dit verwerkingsregister beschrijft de verwerkingsprocessen van de persoonsgegevens, de vernietiging hiervan en de wijze van bewaren.

 

Verwerking van persoonsgegevens van vraagouders en hun kinderen

Persoonsgegevens van vraagouders en hun kinderen worden door het gastouderbureau verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;

 • Communicatie over de opdracht ;

 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Juventa de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Gegevens van de ouder(s):                   

 • Voornaam;

 • Tussenvoegsel;

 • Achternaam;

 • NAW gegevens;

 • Geboortedatum;

 • BSN-nummer;

 • Iban nummer;

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres;

 • Geslacht.    

Gegevens van kind(eren):

 • Voornaam;

 • Tussenvoegsel;

 • Achternaam;

 • Geboortedatum;

 • Bsn nummer;

 • Geslacht;

 • Medische gegevens indien dit nodig is voor de opdracht.

 

Bijzondere gegevens kunnen wij registreren van kinderen door middel van observaties en kindvolgsysteem. Hiervoor geven ouders apart een verklaring voor af.

Deze gegevens worden door het gastouderbureau opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van gastouders

Persoonsgegevens van gastouders en hun huisgenoten worden door het gastouderbureau verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;

 • Communicatie over de opdracht ;

 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan het gastouderbureau de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 

Gegevens van de gastouder:                    

 • Voornaam;

 • Tussenvoegsel;

 • Achternaam;

 • NAW gegevens;

 • Geboortedatum;

 • BSN-nummer;

 • Iban nummer;

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres;

 • Geslacht;

 • LRKPnummer;

 • KvKnummer.

Tevens kunnen wij kopieën van de volgende documenten vragen: 

 • Identiteitsbewijs;

 • Verklaring omtrent Gedrag (VOG);      

 • VOG volwassen Huisgeno(o)t(en);

 • Vakdiploma’s.

Gegevens van volwassen huisgenoten:

 • Voornaam;

 • Tussenvoegsel;

 • Achternaam;

 • Geboortedatum;'

 • Geslacht;

 

Deze gegevens worden door het gastouderbureau opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Er worden uitdrukkelijk geen gegevens gevraagd over ras, politieke gezindheid, seksuele leven of het lidmaatschap van een vakvereniging.

Bijzondere gegevens kunnen wij registreren van kinderen door middel van observaties en kindvolgsysteem. Hiervoor geven ouders apart een verklaring voor af.

Bijzondere en/ of gevoelige persoonsgegevens worden alleen gevraagd als daar een wettelijke verplichting toe bestaat of deze nodig zijn voor de uitvoer van de overeenkomst.

 

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derden partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

De verstrekking van uw gegevens aan derde partijen zijn nodig voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;

 • Het verzorgen van de websites

 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 13 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@gastouderbureau-almere.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Bewaartermijn
Het gastouderbureau bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Deze gegevens worden door het gastouderbureau opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • alle personen die namens Juventa van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

 • we pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij technische incidenten;

 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Onze gastouders zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Functionaris voor gegevensbescherming (verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid)

www.gastouderbureau-almere.nl en www.gob-juventa zijn websites van Gastouderbureau Juventa.

De verantwoordelijke is Jane Gray.

De verantwoordelijke van Gastouderbureau Juventa is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres:Markerkant 13 10, 1314AN  Almere

E-mailadres: info@gob-juventa.nl

Telefoon: 06-53587703

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 32133239


De verantwoordelijke is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de verwerking en het beheer van de gegevens; onder verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke kan een beheerder worden belast met het feitelijke beheer van de persoonsgegevens, maar dit is niet verplicht bij kleinschalige persoonsgegevensverwerking zoals bij Gastouderbureau Juventa het geval is.

De verantwoordelijkheid van verantwoordelijke geldt onverminderd indien de verwerking plaats vindt door een bewerker; dit wordt geregeld in een overeenkomst (of door middel van een andere rechtshandeling) tussen bewerker en verantwoordelijke.

Persoonsgegevens die online worden ingevuld door de betrokkene worden verwerkt via Atane in het systeem van Portabase. Juventa heeft met deze organisatie een verwerkingsovereenkomst gesloten. Dit maakt het mogelijk dat het gastouderbureau niet met elke gastouder een verwerkingsovereenkomst hoeft aan te gaan. Wél is de gastouder gehouden aan een privacyprotocol. In dit protocol zit tevens een toestemmingsformulier.

 

Datalekken
Ondanks onze zorgvuldig genomen maatregelen kan het voorkomen dat er gegevens kunnen uitlekken. Indien dat het geval is, zal het gastouderbureau hiervan een melding moeten maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw rechten
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij binnen 4 weken gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen
indien u naar aanleiding van ons Privacy beleid nog vragen of opmerkingen heeft of als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Gastouderbureau Juventa verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Gastouderbureau Juventa:

Juventa gob

Markerkant 13 10

1314AN  Almere

Telefoon: 0653587703
info@gob-juventa.nl

 

Privacy websitegebruik
Wij gaan zorgvuldig met geregistreerde gegevens zoals e-mailadressen en namen om. Wij verkopen geen e-mailadressen of andere gegevens en geven geen gegevens door aan derden. Ook met gegevens die met contactformulieren of via e-mail naar ons worden verstuurd, gaan we zorgvuldig om. Deze persoonlijke gegevens worden als vertrouwelijk informatie behandeld. Zo worden uw gegevens bijvoorbeeld niet ongevraagd aan een mailinglijst toegevoegd of aan derden verstrekt. U kunt hierover meer lezen in ons Privacy Beleid.

 

Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Deze website plaatst enkele cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan ingelogd zijn en het mogelijk maken om te reageren. Enkele cookies worden geplaatst voor analytische doeleinden en voor het tonen van Google Maps, dit zijn zogenaamde ‘third party cookies’. Deze cookies worden niet door onszelf geplaatst, maar door derde partijen (zoals Google en Wix. Om deze reden kunnen wij hier geen verantwoording voor nemen. Wilt u niet dat er cookies worden geplaatst? Dan kunt u cookies eenvoudig uitzetten via uw browser. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Consumentenbond.

 

Overzicht van gebruikte cookies
Hieronder wordt beschreven welke cookies worden geplaatst en van welke third-party cookies gebruik worden gemaakt.

 • Basisfuncties
  Dit zijn cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Zonder deze cookies kunnen bepaalde onderdelen niet worden gebruikt. Zo wordt er op de site gebruikgemaakt van cookies voor beveiliging van invoergegevens en cookies om sessies te kunnen onderscheiden. Ook worden mogelijk cookies gebruikt om instellingen en voorkeuren te onthouden.

 • Statistieken
  Via Wix worden geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag van onze bezoekers verzameld. Zo kunnen wij zien hoeveel en hoe bezoekers de website gebruiken. Hiermee analyseren en optimaliseren wij hiermee de werking van de website. De verkregen informatie wordt door  Wix opgeslagen. Wix laat ons ook zien van welke sites onze bezoekers onze website bezoeken.
  Wix kan deze informatie mogelijk aan derden verstrekken om inzicht in de effectiviteit van hun diensten te kunnen bieden. Wij hebben hier geen invloed op. Wilt u niet dat uw klikgedrag wordt bijgehouden? Dan kunt u via de website van Google een browser-plugin downloaden die dit voorkomt. Deze instelling geldt dan voor alle websites die u bezoekt.

 • Tracking cookies
  Op onze website vindt u buttons waarmee u onze berichten of pagina’s kunt promoten op social media. Denk aan het ‘liken’ via facebook of een ‘tweet’ versturen via Twitter. Deze buttons werken via stukjes code die van de social media platformen zelf afkomstig zijn. Via deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. De social media platformen geven in hun privacyverklaring aan wat ze via de cookies met uw gegevens doen. U kunt op de verschillende platformen uw privacy instellingen wijzigen.

Gastouderbureau Juventa

bottom of page