top of page

Meldcode Kindermishandeling

&

Huiselijk Geweld

Kind met een Bear

Geweld in afhankelijkheidsrelaties is onacceptabel

 

Of het nu gaat om een kind, een oudere, iemand met een handicap of de meest weerloze in een gezin, ieder mens moet zich veilig kunnen voelen bij ouders, partner, kinderen of bij vertrouwde professionals. Dat vertrouwen hoort niet beschaamd te worden en als dat wel gebeurt gaat dat ons als samenleving aan. 

Om deze geweldsvorm goed aan te pakken, is signaleren en ingrijpen in een zo vroeg mogelijk stadium cruciaal. Professionals en instellingen hebben hierin een belangrijke rol. Zij moeten scherp zijn op signalen en op basis daarvan kunnen handelen, zodat het geweld zo vroeg mogelijk kan worden gestopt. 

Om deze reden is op 1 juli 2013 de Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld in werking getreden. Dit betekent dat iedere professional die met kinderen te maken heeft moet weten welke stappen hij of zij moet nemen bij vermoedens van kindermishandeling en/of huiselijk geweld.

Bij vermoedens van kindermishandeling en/of huiselijk geweld zal de gastouder de volgende stappen nemen:

 • Stap 1: in kaart brengen van signalen.

 • Stap 2: overleggen met het gastouderbureau (bureau zal altijd Veilig Thuis benaderen voor advies).

 • Stap 3: samen met het bureau in gesprek met de ouders/beroepskracht.

 • Stap 4: samen met het bureau wegen van het geweld of de kindermishandeling (acute dreiging).
               Afweging maken: Melden noodzakelijk of is hulpverlening (ook) mogelijk.

 • Stap 5: samen met het bureau beslissen: hulp organiseren of melden.

 

Iedere gastouder heeft de training “vermoedens kindermishandeling en huiselijk geweld” gevolgd. 

Gastouders hebben geleerd deskundig te zijn in het herkennen en bespreken van signalen die kunnen wijzen op huiselijk geweld en kindermishandeling.

Onder signaleren wordt verstaan het waarnemen en interpreteren van aanwijzingen in gedrag en lichamelijk welzijn van het kind, gedrag van de ouders en de gezinsomgeving die mogelijk wijzen op huiselijk geweld of kindermishandeling.

Deze signalen dienen zo snel mogelijk neergelegd te worden bij het gastouderbureau.

Het gastouderbureau is ook alert op signalen die wijzen op kindermishandeling gepleegd door een gastouder en/of huisgenoot van de gastouder of signalen die wijzen op seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling.

De meldcode bevat drie routes.

 1. Route hoe te handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling

 2. Route hoe te handelen bij vermoedens van kindermishandeling door een beroepskracht

 3. Route hoe te handelen bij seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling.

Het gebruik van de meldcode levert een bijdrage aan een effectieve aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

 

Meldplicht

Werken volgens de meldcode betekent overigens niet dat er een meldplicht is. Als we vermoeden dat een kind blootstaat aan geweld of andere vormen van mishandeling en verwaarlozing, maken we als professionals de keuze om dit vermoeden wel of niet te melden.

Door de aanwezigheid en bekendheid van het stappenplan maken we de afweging of we gaan melden of niet. In alle gevallen zullen wij het Veilig Thuis om advies vragen.

 

Afwegen doen we op basis van de risico taxatie:

 • kijken naar de veiligheid van het kind: is er een acute dreiging* waarbij de veiligheid van het kind niet gegarandeerd kan worden?

 • hoe gewelddadig is het?

 • moet het direct stoppen?

 • hoe lang speelt het al?

 • ernst van de gevolgen: Kan de situatie met betrekking van directe betrokkenen worden doorbroken?

 • Achtergrond

 • het maken van een inschatting over de start voor verdere hulpverlening en welke hulpverlening kan snel en relatief eenvoudig worden ingezet. Zijn er indicaties dat betrokkenen ervoor open staan. (advies om met een huisarts in gesprek te gaan).

We maken afspraken over elkaars verantwoordelijkheden.

Deze stappen hebben we uitgebreid staan in de Meldcode KMHG

 

*met een acute dreiging bedoelen we:

 • Huiselijk geweld, zelf slachtoffer en/of getuige van huiselijk geweld

 • Partner mishandeling

 • Seksueel misbruik/geweld

 • Kindermishandeling: (lichamelijke mishandeling, lichamelijke verwaarlozing, psychische mishandeling, psychische verwaarlozing, seksueel misbruik, vrouwelijke genitale verminking, eergerelateerd geweld)

 • Oudermishandeling

 

Hulpmiddel bij vermoedens: Signalenkaart

Adressenlijst en informatie (sociale kaart)

Gastouderbureau Juventa

bottom of page