Een gastouder aan huis

Stap 1 informatie vergaren - De regelgeving


De gastouder die aan huis komt werken valt onder twee regelingen: De wet Kinderopvang Regeling Dienstverlening aan huis. 1. Wet kinderopvang Gastouders aan huis moeten voldoen aan de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Dit houdt onder andere in dat de gastouder aan huis aangesloten moet zijn bij een gastouderbureau en dat zowel het bureau als de gastouder ingeschreven staan bij het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Daarnaast moet de gastouder aan huis voldoen aan de gestelde opleidingseisen en moet er een contract overlegd kunnen worden. Wanneer aan alle eisen wordt voldaan heeft de ouder recht op kinderopvangtoeslag. 2. Regeling "Dienstverlening aan huis". Met de Regeling dienstverlening aan huis betekent dat u structureel iemand aan huis voor u laat werken. Aan deze regeling zitten wettelijke bepalingen vast. Zo dient u 8% vakantietoeslag te betalen en door te betalen tijdens ziekte en bouwt de gastouder vakantiedagen op die doorbetaald worden. Het wettelijk aantal vakantiedagen per jaar is vier keer het aantal werkdagen per week. Zo kunt u iemand onder contract aan huis hebben werken die uw boodschappen doet, uw hond uitlaat, het huishouden doet, etc. Zolang de persoon niet meer als 3 dagen per week bij u aan huis werkt dan hoeft u deze niet in loondienst te nemen. Het aantal uren dat iemand per dag werkt, is niet belangrijk. Werkt de persoon één uur per dag, dan geldt dat als één gewerkte dag. Werkt iemand meer als 3 dagen per week bij u aan huis, ook al is het maar 4x of 5x 1 uur per dag dan moet u die persoon in loondienst nemen en is er sprake van een dienstverband. U moet dan loonheffing inhouden en afdragen bij de belastingdienst. Bij ziekte moet u 70% van het wettelijk minimumloon doorbetalen en gelden er 2 wachtdagen.
Is degene die bij u thuis werkt een familielid of een ZZP-er dan heeft u niet met deze regeling te maken.
Een gastouder aan huis die geen familielid is of ZZP-er is valt onder deze regeling.
Regels voor de ouders


U betaald de gastouder het wettelijk minimum loon per uur. Onze richtlijn voor een gastouder aan huis is € 12.50 per uur. Voor 2 kinderen (€ 5,75 per kind is dat rendabel . Het subsidiabel bedrag van de belastingdienst toeslagen is € 6,27 per kind. De belastingdienst houdt geen rekening met uw uitgaven voor een gastouder aan huis voor 1 kind.
U betaald door tijdens de opgebouwde vakantiedagen en bij ziekte 70% van het minimumloon.
U heeft met het gastouderbureau en de gastouder een contract afgesloten. In dit contract moet zijn opgenomen: het opzegtermijn, de afgesproken uurprijs, het recht op een vakantietoeslag van 8%, loondoorbetaling van het wettelijke aantal vakantiedagen en doorbetaling bij ziekte.
U heeft verder geen administratieve verplichtingen.
U hoeft geen loonheffing en sociale premies in te houden op de vergoeding die u aan de gastouder betaalt.
U betaald 8% vakantietoeslag. (deze is al in de uurprijs meegerekend).
U bent een werkgever in de zin van de Arbowet en moet daarom zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving.
U kunt de gastouder ontslaan zonder ontslagvergunning.
Regels voor de gastouder


De gastouder is niet verplicht verzekerd voor werknemersverzekeringen en kan dus geen aanspraak maken op de Ziektewet, Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Werkloosheidswet (WW). De gastouder kan zich hiervoor wel vrijwillig verzekeren, bijvoorbeeld bij het UWV.
De gastouder moet inkomstenaangifte doen bij de Belastingdienst.
De gastouder kan in aanmerking komen voor de verlofregeling uit de Wet arbeid en zorg.
De gastouder werkt minimaal 2 jaar voor het gezin.
Stap 2 De gastouder


Nu u inhoudelijk op de hoogte bent van de ins en out en u besloten heeft om voor een gastouder aan huis te gaan, gaan we een gastouder zoeken voor u. We hopen u kennis te kunnen laten maken met enkele gastouders. U kunt de gastouders vragen om te komen wennen met de kinderen om te kijken hoe het gaat. Afhankelijk van de wensen zullen we dit uitvoerig bespreken en schriftelijk overeenkomen. Voor het wennen betaald u de gastouder € 12,50 per uur . U maakt een weloverwogen keuze voor een gastouder. Vanaf dat moment gaan we de procedure starten om uw woning tot opvanglocatie te registreren in het LRKPregister. We screenen uw woning op veiligheid en gezondheid en leggen onze bevindingen vast en passen aan waar nodig is. Er mag in huis nooit worden gerookt! Ook niet in een ander kamertje. De gastouder overhandigd alle benodigde documenten, zodat we de aanvraag bij de gemeente in kunnen dienen. Het tijdsbestek tussen aanvragen en daadwerkelijk met opvang te kunnen beginnen volgens de wet kinderopvang kan 10 weken duren. Dit is de tijd die de GGD ervoor uit mag trekken om uw locatie te kunnen goedkeuren. U kunt pas kinderopvangtoeslag aanvragen zodra het LRKP-nummer bekend is. Pas dan geldt uw opvang volgens de Wet Kinderopvang. Indien de gastouder al eerder bij u moet beginnen dan mag dat ook, alleen gaat het niet volgens de wet kinderopvang en kunt u voor die periode geen kinderopvangtoeslag aanvragen. Daar heeft u namelijk geen recht op. Wél dient u de gastouder en het gastouderbureau te betalen volgens het contract die er wordt afgesloten voor de overbruggende periode. Begin dus op tijd met uw opvang aan huis te regelen. Heeft u bijvoorbeeld 1 september een gastouder nodig aan huis, dien dan uiterlijk minimaal 3 maanden van te voren een aanvraag in bij het gastouderbureau. Nog sneller zou het gaan wanneer u zelf een gastouder aan brengt. Dit scheelt u ook in de kosten. Eisen aan de gastouder: De gastouder... is minimaal 18 jaar; spreekt en schrijft goed de Nederlandse taal; heeft een goede geestelijke en lichamelijke conditie; heeft besef van haar eigen verantwoordelijkheid m.b.t. permanent toezicht van de kinderen; Is zich bewust van haar eigen hygiëne, een hygiënische leefomgeving en is alert als het gaat om het welzijn en de veiligheid van het kind/de kinderen; kan zowel individuele kinderen als een groep begeleiden; heeft een voorbeeldfunctie; is stressbestendig, geduldig en besluitvaardig; ondersteunt u bij de opvoeding en stimuleert het kind in zijn ontwikkeling naar zelfstandigheid; kan een huiselijke sfeer creëren, goed plannen en organiseren; beschikt over goede contactuele eigenschappen en sociale vaardigheden; zicht staan of eigen kinderen hebben die uit huis zijn geplaatst.heeft zelf geen kinderen die onder toe De gastouder beschikt over een: Vakdiploma (HZW2, SPW3of 4, SAW (diplomalijst)
EHBO diploma
Verklaring Omtrent Gedrag (niet ouder dan 2 maanden)
Geldige ID.
Stap 3 Documenten verzamelen


Risico-Inventarisatie Veiligheid en gezondheid: op de locatie waar de kinderopvang gaat plaatsvinden zal een risico-inventarisatie op veiligheid en gezondheid worden verricht door het gastouderbureau. Samen met u en de gastouder worden de aanpassingen besproken en uitgevoerd. Als alle documenten gereed zijn: · Kopie vakdiploma · Kopie EHBO diploma · Kopie geldig legitimatiebewijs · Inschrijving Personenregister kinderopvang · Risico inventarisatie · Betaling van de leges door vraagouder. De gemeente rekent leges. Deze leges zijn per gemeente verschillend. Almere rekent € 358.95. Amsterdam € 459,= en Lelystad € 150. Deze kosten worden in rekening gebracht bij degene die op de opvanglocatie staat ingeschreven. Deze leges dienen door de vraag of gastouder vooruit te worden voldaan aan het gastouderbureau.
Stap 4 De gemeente en de GGD inspectie


Het gastouderbureau stuurt alle verzamelde documenten op naar de gemeente in uw woonplaats. De gemeente controleert de documenten en dient een verzoek in bij de GGD om bij u thuis de opvanglocatie te inspecteren. De GGD zal hiervoor met uw gastouder en u een afspraak maken. De GGD zal van de gastouder verwachten dat ze de inhoud van het pedagogisch beleidsplan van het gastouderbureau beheerst en het stappenplan van de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld moet kennen. Dit is haar huiswerk tussen het moment van indienen tot aan het bezoek van de inspecteur. U dient ervoor te zorgen dat het huis in dezelfde staat is, zoals beschreven in het Risico Inventarisatierapport. De GGD keurt de locatie en gastouder goed of af. Als de goedkeuring door de GGD is afgegeven, dan ontvangt het gastouderbureau en de gastouder van de gemeente een bevestiging met haar eigen unieke LRKPnummer. Dit nummer is gastouder en opvanglocatie gebonden. Dit nummer heeft u nodig om kinderopvangtoeslag te kunnen aanvragen. Zonder dit nummer heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag. Let op! Alleen vanaf de datum van registratie in Landelijk Register Kinderopvang kan de kinderopvangtoeslag worden aangevraagd. Beslist niet eerder!!! Wanneer de locatie of de gastouder is afgekeurd, krijgt u te horen op welke punten de gastouder of de woning is afgekeurd. U krijgt hiervoor nog een herstel termijn. Helaas duurt het dan wel langer voordat u beschikt over een LRKP nummer. Indien de locatie nog steeds niet is goed gekeurd, dan bent u hoe dan ook de betaalde leges kwijt en u moet het gastouderbureau betalen voor de geleverde diensten. Indien de gastouder wordt afgekeurd omdat zij bijvoorbeeld niet goed op de hoogte is van het pedagogisch beleidsplan of de meldcode Kindermishandeling dan dient zij de leges aan u te vergoeden.
Stap 5 Starten en begeleiden


Indien alles is goed bevonden door de GGD dan ontvangt de gastouder een uniek LRKPnummer. Met dit LRKPnummer moet u direct kinderopvangtoeslag aan te vragen volgens contract. Indien u wenst kunnen wij u helpen bij het aanvragen van de toeslag. We stellen nu een officieel opvangcontract op, de overeenkomst die u met de gastouder en het gastouderbureau aangaat. Er is nu een officiële koppeling ontstaan tussen U en de gastouder en het gastouderbureau. Een koppeling wordt bemiddeld door ons als bureau. Deze bemiddeling bestaat onder andere uit jaarlijkse evaluatiegesprekken met de ouders en bespreken we de opvang en de kind-observaties. Daarnaast innen we de oppasgelden en betalen we deze uit aan de gastouder. Begeleiden bestaat uit het ondersteunen van uw gastouder bij haar opvangtaken. Ze wordt pedagogisch bijgeschoold en we lopen een keer een dagje met haar mee (niet verplicht), Elk jaar wordt de risico-inventarisatie bij u thuis opnieuw gedaan en voeren we jaarlijks met uw gastouder een voortgangsgesprek. We helpen bij taken als observeren en het invullen van de observatielijsten. Daarnaast geven wij haar zoveel mogelijk ondersteuning om de kinderen gericht in hun ontwikkeling te stimuleren. Ook doen we onaangekondigde huisbezoeken. Uw gastouder doet wel het werk alleen, maar ze staat er niet alleen voor. Wat wij van u als ouder verwachten is de gastouder te ondersteunen en te adviseren indien er zich knelpunten voordoen bij de opvang en opvoeding van uw kinderen. Wij verzorgen het bovenstaande voor u geheel gratis. Mocht u toch afzien van een gastouder aan huis dan brengen wij € 150,00 in rekening voor de geleverde diensten. Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.