top of page

Corona Protocol

De maatregelen zijn gekoppeld aan vier mogelijke scenario’s die zich kunnen voordoen. De scenario’s zijn: verkoudheid, griep+, continue strijd en worst case. Verkoudheid In het scenario van verkoudheid is corona een gewoon verkoudheidsvirus geworden dat geen grote risico’s meer oplevert voor de volksgezondheid en de druk op de gezondheidszorg. Kinderopvang blijft dus volledig open, zonder maatregelen. De verwachting is dat dit scenario pas op langere termijn werkelijkheid zal worden. Griep+ In het scenario griep+, waar we vermoedelijk komende jaren nog mee te maken krijgen, kent corona nog een ernstiger, griepachtig verloop met grote pieken die tot te hoge zorgdruk leiden. De kinderopvang blijft in dit geval volledig open, met lichte basismaatregelen. Continue strijd In het scenario continue strijd zijn er nieuwe varianten van corona, die besmettelijker of gevaarlijker zijn. Ook kan afnemende immuniteit in de samenleving reden zijn om dit scenario in werking te laten treden. Het risico op overbelasting van de zorg is dan namelijk te groot. De kinderopvang mag open blijven, maar wel met een pakket maatregelen. Dat zijn niet alleen de basisregels, maar ook voorzorgsmaatregelen en contactbeperkende maatregelen. Worst case In het worst case-scenario is er een nieuwe variant van corona die een zeer groot risico geeft op zeer hoogte sterfte. Ook dan mag de kinderopvang open blijven, maar wel in vaste bubbels. Ook hier gelden aanvullend alle maatregelen uit het scenario continue strijd. Beslisbomen en protocollen Voor de vier scenario’s zijn basisversies van de beslisbomen en protocollen opgesteld. Ventileren blijft belangrijk, en bij ieder scenario geldt extra aandacht voor ventilatie op de locaties. In de gastouderopvang kunnen voorzorgs- of contactbeperkende maatregelen anders uitwerken dan in de kinderdagverblijven; waar nodig kan hier flexibel mee omgesprongen worden.

Alle maatregelen in het onderstaande schema zijn tussen maart 2020 en maart 2022 al eens of meerdere keren van toepassing geweest in de kinderopvang. Deze maatregelen zijn doorlopend op- en afgeschaald.  Of de maatregelen in dit overzicht daadwerkelijk van toepassing zullen zijn is afhankelijk van hoe een eventuele nieuwe virusvariant zich ontwikkelt en welke adviezen/maatregelen vanuit het OMT en/of het RIVM van toepassing zullen zijn.

schema overzicht lange termijn scenario covid.JPG
Beslisboom juli 2022.JPG

Gastouderbureau Juventa

bottom of page