Algemene voorwaarden 

Artikel 1 Definities


Artikel 1 Definities 1 Gastouderbureau: Gastouderbureau Almere gevestigd aan Markerkant 13 - 10, te Almere 2 Kinderopvang: Het in georganiseerd verband, tegen betaling, verzorgen en opvoeden van kinderen in de leeftijd van 0 tot 12/13 jaar (zolang de basisschool wordt gevolgd) door anderen dan de eigen ouders/verzorgers. 3 Gastouderopvang: Kinderopvang uitgevoerd door een gastouder in een gezinssituatie tot maximaal 6 kinderen tegelijkertijd inclusief de eigen kinderen tot 10 jaar, die tot stand komt door bemiddeling van en begeleid wordt door een gastouderbureau waarbij ouders kinderopvang vragen en gastouders kinderopvang aanbieden in hun eigen huis of aan huis. 4 Gastouder: Een natuurlijk persoon die in een gezinssituatie de opvoeding en verzorging verzorgd volgens de wettelijke eisen beschreven in de wet kinderopvang. 5 Vraagouder: De wettelijk verantwoordelijke(n) voor de/het op te vangen kind/kinderen en op grond van de wet kinderopvang aanspraak kan maken op kinderopvangtoeslag. 6 Gastkind : Het kind dat is ondergebracht door vraagouder bij gastouder en de opvoeding en verzorging krijgt gedurende de gastouderopvang volgens een afgesloten gastouderopvangcontract. 7 Inschrijving: De handeling waarbij een gastouder of vraagouder zich aanmeldt bij het gastouderbureau voor kinderopvang in de vorm van gastouderopvang. 8 Gastouderopvangcontract: Een digitale overeenkomst die gesloten wordt tussen het gastouderbureau, de gastouder en de vraagouder. 9 Digitaal ondertekenen: Handtekening digitaal geschreven op een elektronische wijze. 10 (Gast)Oudercommissie: Een vertegenwoordiging van ouders en gastouders die contactueel gebruik maken van de diensten van het gastouderbureau, zoals beschreven in de wet Kinderopvang. 11 Kinderopvangtoeslag: Een inkomensafhankelijke voorschotbijdrage van de overheid voor de kinderopvang, zoals beschreven in de Wet Kinderopvang. 12 De bemiddeling: De dienstverlening door het gastouderbureau die leidt tot de tot standkoming van een koppeling tussen vraag- en gastouder en de begeleiding van de koppeling. 13 Bemiddelingskosten: Maandelijkse bijdrage die de vraagouder betaald. (Bureaukosten) 14 Urenregistratie: Online urenregistratiesysteem van de door gastouder opgepaste uren. 15 Landelijk Register Kinderopvang & Peuterspeelzalen (LRKP-regoster): Online Register van gekwalificeerde kinderopvang, peuterspeelzalen, gastouderbureaus en gastouder. 16 Personenregister Kinderopvang: een register waarin alle (tijdelijke) werkzame personen in de kinderopvang geregistreerd staan en gekoppeld zijn aan een kinderopvangorganisatie of gastouderbureau voor een veilige kinderopvang. 17 Kinddossier: Een dossier waarin de ontwikkeling van het kind en de kind gesprekken in worden vastgelegd. 18 Beleidsmap: een A5 ringband voorzien van tenminste een geldige RIE, pedagogisch beleidsplan, meldcode kindermishandeling, handleiding kindermishandeling en een sociale kaart. Altijd aanwezig op de opvanglocatie 19 Ongevallen Protocol: Een overzicht van belangrijke telefoonnummers welke de gastouder kan bellen in geval van nood. 20 Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld: Een beschrijving van hoe men moet handelen bij een vermoeden van kindermishandeling. 21 Pedagogisch beleidsplan: Een beschrijving van de kenmerkende visie van de manier waarop de omgang met kinderen wordt beschreven. Het bevat een beschrijving van welke mogelijkheden er zijn voor kinderen voor de ontwikkeling van hun persoonlijke en sociale competenties van de wijze waarop de emotionele veiligheid van de kinderen wordt gewaarborgd en van de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. Het bevat ook de samenstelling van het aantal kinderen n de eisen die aan het gastouderschap worden gesteld evenals de eisen aan de woning waar de kinderopvang plaatsvindt en het 4 ogenprincipe. 22 Veiligheidsbeleid: Hierin wordt beschreven waaraan een gastouderopvang moet voldoen conform de gestelde eisen wet kinderopvang/naleving en controle op de veiligheid van kinderen waar gastouders en vraagouders geacht worden hieraan mee te werken. 23 Risico inventarisatie: Jaarlijks terugkerende onaangekondigde veiligheidsinspectie op het adres waar de kinderopvang plaats vindt. 24 Evaluatiegesprek: Jaarlijks terugkerend gesprek per kind, indien kind jonger is dan 4 jaar, op afspraak tussen vraagouder, gastouder en het gastouderbureau. Dit gesprek vindt plaats op het adres waar het gastkind staat ingeschreven. 25 Voortgangsgesprek: Jaarlijks terugkerend gesprek op afspraak die wordt gehouden met gastouder. 26 Verklaring Omtrent Gedrag: Een document van goed gedrag afgegeven door het Ministerie van Justitiële zaken. Hiermee wordt de gastouder meegenomen in de continue screening van het ministerie van Justitie. 27 ** niet van toepassing op invalcontracten: contracten die tijdelijk worden afgesloten tussen gastouderbureau, de vervangende gastouder en de vraagouder. 28 *** voorwaarden verstrekken jaaroverzichten: geen openstaande rekeningen én urenregistraties compleet.
Artikel 3 De kennismaking met het gastouderbureau


Artikel 3 De kennismaking met het gastouderbureau

  1. Het gastouderbureau biedt elektronisch of mondeling vrijblijvende informatie ter kennismaking aan.
  2. De informatie bevat ten minste alle relevante informatie die nodig is voor een goede oriëntatie over het bureau. Relevante informatie is alles wat in deze algemene voorwaarden zijn opgenomen en het pedagogisch beleidsplan.
  3. Het gastouderbureau komt voor een kennismakingsgesprek met de gastouder naar de opvanglocatie. Het gastouderbureau informeert de gastouder en de vraagouder over de werkwijze, kosten, annulering en betalingen, het pedagogisch beleidsplan en de inhoud van de algemene voorwaarden.
  4. Vraagouder en gastouder verstrekken alle benodigde gegevens die nodig zijn voor de financiële afwikkeling met betrekking tot de kinderopvangkosten.
  5. Elke verandering in persoonlijke omstandigheden zoals gezinssituatie van de vraagouder en de gastouder, welke relevant is voor de bemiddeling en de begeleiding van het kind en directe invloed heeft op de kinderopvanglocatie wordt direct doorgegeven aan GOB.
Artikel 2 Toepasselijkheid


Artikel 2 Toepasselijkheid

  1. Deze Algemene Voorwaarden is van toepassing op het gastouderopvangcontract die per kind wordt aangegaan tussen gastouderbureau, vraagouder(s) en gastouder met betrekking tot de opvang van kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar door gastouders via bemiddeling door Gastouderbureau Juventa.
  2. Bijzondere bepalingen die afwijken van deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien deze anders zijn overeengekomen met betrekking tot het betreffende gastouderopvangcontract.
Artikel 4 Het gastouderopvangcontract


Artikel 4 Het gastouderopvangcontract 1 Het gastouderopvangcontract komt schriftelijk en/of digitaal tot stand en wordt aangegaan tussen het gastouderbureau, vraagouder en gastouder. 2 Het gastouderopvangcontract bevat de volgende artikelen: Contractvorm; Vast contract, Flexibelcontract, Invalcontract Gegevens van de vraagouder en gastouder; Gegevens van het gekoppelde kind;
Startdatum van de opvang, wijzingen, duur, opzeggen en annuleren; Het aantal opvanguren per maand en opvangrooster/dagen/tijden ; Het uurtarief en de maandelijks kinderopvangkosten en oppasvergoeding en de bemiddelingskosten; Urenregistratie; Facturatie en wijze van betalen; Gevolgen bij te late betaling of uitblijven van betalen; Opvang bij ziekte en vakantie van het kind en gastouder; Huisbezoeken en meewerkplicht Veiligheid en gezondheid en gesprekken; Calamiteiten; Aansprakelijkheid; Privacy; Overige specifieke afspraken over voeding, verzorging, medicijnen geven en vervoer van het kind, wie bellen in noodgevallen worden onderling jaarlijks apart vastgelegd tussen vraagouder en gastouder in de daarvoor bestemde ruimte in het boekje van de Risico Inventarisatie; Toepasselijkheid op de Algemene Voorwaarden.
Artikel 5 A De contractvorm – vast urencontract


Artikel 5 A De contractvorm – vast urencontract 1 Contract op basis van vaste uren: de vraagouder betaalt elke maand een vast bedrag. De gastouder ontvangt elke maand een vast bruto bedrag aan oppasvergoeding. De benodigde oppasuren worden vooraf berekend en in kaart gebracht. De optelsom wordt gedeeld door het aantal maanden. Gastouders worden tijdens de vakanties doorbetaald met in achtneming dat hier 4 onbetaalde weken in zijn opgenomen. Het gastouderbureau kan hier een urenregistratieformulier voor gebruiken om de in te kopen uren en vrije dagen transparant te maken. 2 Facturering: elke 20ste van de maand factureert het gastouderbureau aan de vraagouder de oppaskosten vooraf of achteraf op basis van het vast-uren contract. Vraagouder dient zelf de oppaskosten binnen 10 dagen na factuurdatum bij te schrijven op de rekening van Juventa o.v.v. van het factuurnummer. 3 Beschikbaarheid: Zo voor de duur van het contract en de daarbij overeengekomen dagen die zijn uitgerekend en zijn vastgelegd in het opvangrooster en/of in het urenregistratieformulier zal gastouder deze dagen altijd beschikbaar zijn voor opvang voor het gastkind. 4 Gastouder is altijd voor de overeengekomen dagen beschikbaar en verantwoordelijk voor vervanging bij haar afwezigheid. 5 De vervanging van de gastouder dient bekend te zijn met het gastkind en de vraagouder. 6 Indien het gastouderbureau voor vervanging dient te zorgen zullen de kosten die hieruit voortvloeien in rekening worden gebracht bij de ouders. Bij vooruit betaling van de oppaskosten worden de kosten bij de gastouder in rekening gebracht. 7 Wijzigingen in vaste uren dienen minimaal 1 maand voorafgaand aan de volgende oppasmaand te worden doorgegeven aan het gastouderbureau. 8 Bij elke wijziging in vaste uren wordt een aanhangsel gekoppeld in het huidige contract waarin de nieuwe wijzigingen worden geregistreerd. 9 Urenregistratie: Gastouder kan 14 dagen voor de eerste van de nieuwe maand de uren indienen voor de betreffende oppasmaand. Wanneer de uren aan het einde van het opvangjaar niet volledig zijn geregistreerd en al dan niet automatisch door de vraagouder is geaccordeerd, ontvangt de gastouder en de vraagouder de jaaropgaven niet eerder dan dat de urenregistratie compleet is ingevuld.***
Vraagouder en gastouder zijn zelf verantwoordelijk voor een adequate invulling van de uren. Bij afwijkende uren, dient er een wijziging ingediend te worden bij het gastouderbureau. 10 Bij ziekte van het gastkind geldt dat de overeengekomen vergoeding volledig wordt doorberekend door middel van het schrijven van de uren. De dagen dat het kind afwezig is door ziekte worden niet gecompenseerd met andere dagen in de week of andere dagen in de maand. 11 Bij ziekte van de gastouder stelt hij/zij de ouder(s) hiervan zo spoedig mogelijk in kennis.
Bij ziekte van de gastouder waarbij geen opvang wordt geboden door gastouder is er geen opvangvergoeding verschuldigd aan de gastouder.
Artikel 5 B De contractvorm –flexcontract


Artikel 5 B De contractvorm –flexcontract 1 Bij een flexcontract op maat wordt in overleg met vraagouder vooraf vastgesteld hoeveel opvanguren de vraagouder per maand wenst af te nemen. Hierop wordt de beschikbare opvangmogelijkheid afgestemd. Het vastgesteld aantal opvanguren is in het gastouderopvangcontract opgenomen en geldt als een afgesproken ondergrens. Richtlijn ondergrens voor het minimaal af te nemen uren is van 1 dag per week (10 uur per dag) en de bureaukosten. 2 Indien er geen uren worden afgenomen voor de opvang in de oppasmaand zal gastouder de uren registreren conform contractafspraken zoals benoemd in lid 1 van dit artikel. 3 Bij een flexibel opvangrooster zal de vraagouder minimaal 2 weken van te voren de uren per email aan de gastouder doorgeven. 4 Geplande opvanguren die niet twee weken van te voren worden afgemeld wordt door de gastouder in rekening gebracht. Gastouder dient dit aan te geven bij de urendeclaratie. 5 Facturatie geschiedt na accorderen van de urenregistratie door de vraagouder. Vraagouder ontvangt hiervan binnen 2 dagen een factuur. 6 Vraagouder dient na ontvangst de factuur het totale bedrag van de factuur binnen 3 dagen bij te schrijven op de rekening van het gastouderbureau o.v.v. het factuurnummer. Het gastouderbureau betaald na ontvangst van de oppasgelden de vergoeding voor de gastouder binnen 3 dagen door. 7 Maandelijks brengt het gastouder bureaukosten in rekening bij de ouders. De hoogte van dit bedrag is opgenomen in het gastouderopvangcontract conform de richtprijs zoals gepubliceerd op de website. 8 Wanneer vraagouder niet binnen 5 dagen de uren accordeert, zal het systeem dit automatisch goedkeuren. 9 Indien de vraagouder niet akkoord gaat met de opgegeven uren van de gastouder, kan vraagouder dat gratis kenbaar maken binnen deze 5 dagen. Voor het terugdraaien van de geautomatiseerde accordering zal het gastouderbureau €12,50 administratiekosten rekening brengen bij de vraagouder. 10 Bij ziekte van het gastkind geldt dat de overeengekomen vergoeding volledig wordt doorberekend door middel van het schrijven van de uren. 11 Bij ziekte van de gastouder stelt hij/zij de ouder(s) hiervan zo spoedig mogelijk in kennis.
Bij ziekte van de gastouder waarbij geen opvang wordt geboden door gastouder is er geen opvangvergoeding verschuldigd aan de gastouder. 12. Bij vakanties van de gastouder wordt de gastouder niet betaald. Ouders betalen wel door voor de weken dat de gastouder wel beschikbaar is geweest voor opvang. (10 uur per week), mits anders is overeengekomen.
Artikel 6 Gastouder aan huis volgens de “dienstregeling aan huis”


Artikel 6 Gastouder aan huis volgens de “dienstregeling aan huis” 1 Vraagouder gaat een opdracht van overeenkomst aan met het gastouderbureau om de woning tot opvanglocatie te registreren in het Landelijk Register Kinderopvang. 2 Eventuele legeskosten die de gemeente in rekening brengt voor een registratie in het LRKP register wordt in rekening gebracht bij de vraagouder. 3 Verband houdende met de legeskosten verbindt de gastouder zich middels het gastouderopvangcontract om minimaal 2 jaar te werken op het adres van de vraagouder. Indien binnen 1 jaar het gastouderopvangcontract wordt beëindigd met in achtneming van 1 maand opzegtermijn zal de gastouder de leges 100% vergoeden aan vraagouder. Indien in het tweede jaar het gastouderopvangcontract wordt beëindigd door gastouder met in achtneming van 1 maand opzegtermijn, zal de gastouder 50% van de betaalde leges vergoeden aan de vraagouder. Na twee jaar is de gastouder geen legesgeld meer verschuldigd aan de vraagouder. Indien de vraagouder het gastouderopvangcontract binnen twee jaar beëindigd dan is de gastouder geen legesvergoeding verschuldigd aan de vraagouder. 4 De gastouder werkt niet meer als 3 dagen per week aan huis bij de vraagouder. 5 De gastouder ontvangt het wettelijk minimum uurloon + 8% vakantietoeslag. 6 Gastouder wordt doorbetaald tijdens ziekte met 2 dagen wachttijd. Daarna ontvangt de gastouder minimaal 70% van het uurtarief tot maximaal 6 weken. Indien het contract wordt beëindigd is artikel 3 van kracht. 7 Gastouder aan huis heeft recht op doorbetaling tijdens de vakantie van ouders en kinderen. 8 Gastouder wordt doorbetaald tijdens haar vakantie zoals wettelijk is geregeld. Een wettelijk aantal vakantiedagen per jaar is in uren 4 maal het aantal uren dat zij per week werkt. Bij een flexibele uren inzet, zal hiervoor een gemiddelde worden berekend. 9 Kosten die tijdens de vakantie of ziekte van de gastouder aan huis door het gastouderbureau gemaakt moeten worden voor de vervanging van de gastouder aan huis wordt in rekening gebracht bij de vraagouder. 10 Indien blijkt dat er geen gezonde en veilige opvang wordt geboden volgens de wet Kinderopvang, zal het gastouderbureau de contracten met onmiddellijke ingang beëindigen en bepalen in hoeverre de legesvergoeding aan de vraagouder terug betaald dienen te worden.
Artikel 7: Gevolgen bij het verstrijken van het eerste betalingstermijn***


Artikel 7: Gevolgen bij het verstrijken van het eerste betalingstermijn*** 1 Gevolgen bij het verstrijken van het eerste betalingstermijn zoals beschreven bij de betreffende contractvormen: Na het verstrijken van het eerste betalingstermijn van tien werkdagen ontvangt de vraagouder een herinnering. Wanneer de vraagouder binnen 7 dagen de betaling van de herinnering nog steeds niet heeft voldaan, ontvangt de vraagouder een aanmaning. Deze aanmaning dient binnen 7 dagen te worden voldaan. 2 Indien de vraagouder in gebreke blijft, zal de vordering uit handen worden gegeven aan het incassobureau, die op hun beurt de zaak zullen overdragen aan een gerechtsdeurwaarder. 3 Vraagouder kan (tijdelijk) niet meer inloggen tot de betalingen zijn gedaan. 4 Indien er geen kinderopvang meer wordt afgenomen om welke reden dan ook, zal het gastouderbureau de vraagouder maandelijks de oppaskosten blijven factureren volgens het afgesloten gastouderopvangcontract tot het einde van het betreffende kalenderjaar. 5 De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15 % van het verschuldigde openstaande bedrag. 6 De maandelijkse betalingsverplichting en artikel 11 blijft van kracht gedurende de contractperiode. 7 De gastouder wordt door het gastouderbureau verplicht om de opvang voor de betreffende kinderen te weigeren vanaf de 14de dag dat het eerste betalingstermijn van de eerst verstuurde factuur is verlopen, totdat het gehele verschuldigde factuurbedrag is voldaan of totdat er een betalingsregeling is getroffen met het gastouderbureau en de gastouder. 8 Bij verzuim van betalen van de betalingsregeling zijn de verschuldigde bedragen in één opeisbaar. 9 Vraagouder ontvangt altijd voorafgaand schriftelijk bericht over de gevolgen van het in gebreke blijven en wordt de zaak na 14 dagen uit handen gegeven aan het incassobureau. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de vraagouder. 10 De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15 % van het verschuldigde openstaande bedrag. 11 Vraagouder blijft eindverantwoordelijk voor de betaling van de oppaskosten. Bij het niet volledig betalen van de oppaskosten kan het gastouderbureau niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet uitbetalen van de oppasvergoeding aan de gastouder. 12 Het verstrekken van het jaaroverzicht kan alleen geschieden wanneer alle betalingen zijn voldaan.
Artikel 8  Urenregistratie en kassiersfunctie en betalingswijze***


Artikel 8 Urenregistratie en kassiersfunctie en betalingswijze*** 1 De opvanguren worden door de gastouder in het online-uren-registratiesysteem geregistreerd. Gastouder en vraagouder ontvangen hiervoor van het gastouderbureau inloggegevens. 2 Ouders dienen de opgegeven uren binnen 5 dagen te accorderen. Na 5 dagen zal het systeem de uren automatisch goedkeuren. 3 Indien de vraagouder(s) niet akkoord gaat met de door de gastouder opgegeven uren, dan kan vraagouder dit kosteloos binnen 5 dagen kenbaar maken door de urenregistratie af te keuren. De registratie zal dan terug gaan naar de gastouder voor onderbouwing. Voor het terugdraaien van de geautomatiseerde accordering na 5 dagen zal het gastouderbureau €12,50 administratiekosten per contract in rekening brengen bij de vraagouder. 4 De gastouder draagt de inning van de vraagouder(s) van de overeengekomen vergoeding over aan het gastouderbureau. Het gastouderbureau vervult daarmee ten opzichte van zowel de gastouder als de vraagouder(s) de kassiersfunctie. Deze door de overheid verplichte kassiersfunctie heeft het karakter van een te verlenen dienst en leidt in geen geval tot het overnemen van de betalingsverplichting van de vraagouder(s) door het gastouderbureau. 5 In het gastouderopvangcontract wordt de wijze van betaling vastgelegd. Betaling geschiedt door de ouders via een overboeking van de bank. 6 Gastouderbureau Juventa zal elk jaar een overzicht verstrekken van de betaalde facturen met betrekking tot de betalingen van de gastouder. Dit overzicht geldt als wettelijk bewijsstuk voor de belastingdienst in het kader van het rechtmatig verkrijgen van de voorschotten kinderopvangtoeslag. 7 Het verstrekken van een dergelijk jaaroverzicht kan alleen geschieden wanneer alle betalingen zijn voldaan. 8 Alle facturen worden door het gastouderbureau opgesteld en verzonden via het opgegeven e-mailadres.
Artikel 9  Het tarief en tariefwijziging


Artikel 9 Het tarief en tariefwijziging 1 Voor het opstellen van een nieuw gastouderopvangcontract wordt €30 administratiekosten in rekening gebracht bij de ouders. Het tarief voor de kinderopvang die de vraagouder moet betalen wordt vooraf overeengekomen. 2 Tariefwijzigingen doorgegeven door gastouder is kosteloos en hiervoor komt geen nieuwe overeenkomst. Indien er toch een nieuw contract gewenst is, wordt er € 30 euro in rekening gebracht bij de wenser. 2 Wijzigingen worden door het gastouderbureau van te voren aangekondigd met een termijn die minimaal gelijk is aan de overeengekomen opzegtermijn. Huidige tarieven zullen via internet op de website worden gepubliceerd. 3 Richtlijnen voor extra kosten voor vergoeding van verzorging van het kind staan gepubliceerd op www.nibud.nl.
Artikel 10 Toegankelijkheid


Artikel 10 Toegankelijkheid 1 Het gastouderbureau bemiddelt in beginsel ten behoeve van elk kind zolang hierover overeenstemming bestaat tussen gastouderbureau, gastouder en vraagouder. 2 Het gastouderbureau behoudt zich het recht voor een gekoppeld kind voor opvang te weigeren voor de duur van de periode dat het kind door ziekte of anderszins extra verzorgingsbehoeftig is, dan wel een gezondheidsrisico vormt voor andere gastkinderen of de gastouder. 3 Indien een gekoppeld kind, nadat diens ouders daartoe zijn aangemaand, zodanig gedrag blijft vertonen dat daardoor gevaar ontstaat voor de geestelijke en/of lichamelijke gezondheid van de overige op te vangen kinderen, dan wel het kind niet op de gebruikelijke wijze kan worden opgevangen, heeft het gastouderbureau het recht op redelijke grond en met inachtneming van een redelijke termijn de toegang tot de gastouderopvang te weigeren en de overeenkomst op te zeggen. 4 Gastouderbureau en vraagouder zijn verplicht in het geval dat het kind voor langere tijd afwezig is in overleg te treden over het beschikbaar houden van de opvangplaats.
Artikel 11 Duur, wijziging en beëindiging van het gastouderopvangcontract


Artikel 11 Duur, wijziging en beëindiging van het gastouderopvangcontract 1 Op een gastouderopvangcontract geldt een duur voor een bepaalde tijd met een opzegtermijn van 1 maand. De bepaalde tijd geeft aan dat het kind een bepaalde leeftijd heeft bereikt en van rechtswege geen opvang meer nodig heeft. Bereikte leeftijd is wanneer het kind 4 jaar wordt en naar de basisschool gaat of wanneer het kind bij een leeftijd van 12 á 13 jaar en naar het voortgezet onderwijs gaat. 2 Gastouderopvangcontracten met betalingsachterstanden kunnen niet worden gewijzigd of worden stopgezet en lopen automatisch af op de laatste dag van het kalender jaar. De betalingsverplichting blijft van kracht voor alle verzonden facturen. 3 Bij overlijden van het kind is het gastouderopvangcontract van rechtswege per direct beëindigd. Bij ingetreden van blijvende invaliditeit die het functioneren bij de opvang kan beïnvloeden hebben de vraagouder en het gastouderbureau c.q. de gastouder het recht om het gastouderopvangcontract per direct te beëindigen. 4 Elk der partijen heeft het recht het gastouderopvangcontract te beëindigen en/of te wijzigen, mits er geen openstaande vorderingen staan. 5 Opzeggen geschiedt altijd per de eerste of de vijftiende van de maand met 1 maand opzegtermijn. 6 Gastouderopvangcontracten waarvan er nog betalingen open staan, kunnen niet worden opgezegd of worden gewijzigd tot het hele verschuldigde bedrag is voldaan*** 7 Het gastouderbureau behoudt zich het recht voor om het gastouderopvangcontract met onmiddellijke ingang te ontbinden indien er een dusdanige conflict is ontstaan dat een degelijke samenwerking niet meer mogelijk is. 8 Bij het beëindigen van het gastouderopvangcontract onder de genoemde feiten in lid 6 van dit artikel blijft de vraagouder verplicht tot betalen en zal er een incassobureau worden ingeschakeld. Alle kosten die hieruit vloeien zijn voor rekening van de vraagouder. 9 Bij het beëindigen van de samenwerking binnen een kalenderjaar door gastouder onder de genoemde feiten in lid 6 en 11 van dit artikel worden alle kosten die gemaakt zijn voor de begeleiding van de gastouder verhaald op de gastouder.** 10 Gemaakte kosten zoals benoemd in het vorige lid 9 zijn de door het gastouderbureau afgelegde huisbezoeken, scholing en afgifte certificaten (€85) en beleidsmap (€25). Voor het brengen van huisbezoeken wordt 100€ per bezoek in rekening gebracht. 11 Afgifte van een jaaropgave wordt alleen verstrekt wanneer alle betalingen voor dat betreffende jaar zijn voldaan door de ouders. 12 Indien een koppeling eindigt of dreigt te eindigen als gevolg van een conflict tussen vraag- en gastouder vinden beide partijen, in aanwezigheid van het gastouderbureau, zich bereid tot een gesprek. 13 Indien het gastouderopvangcontract tot stand is gekomen door de inspanningen van het gastouderbureau en wordt beëindigt als gevolg van bijvoorbeeld een conflict tussen gastouder -en bureau en/of vraagouder- en bureau of ongeacht wat de reden ook moge zijn, maar wel besluiten de opvang met elkaar voort te zetten bij een ander gastouderbureau zal er naast 1 maand opzegtermijn een bedrag van € 199,00 per kind worden doorberekend aan de gastouder en een bedrag van € 199,00 per kind aan de vraagouder. Controle zal hierop worden uitgevoerd een jaar na opzegging.**
Artikel 12 Annulering


Artikel 12 Annulering 1 Op het eerste gastouderopvangcontract geldt een annuleringstermijn van 14 dagen vanaf de datum van ondertekening om deze kosteloos te kunnen annuleren, mits de koppeling tot stand is gekomen door tussenkomst van het gastouderbureau waarvoor gesprekken hebben plaatsgevonden. Het gastouderbureau zal dan 100€ in rekening brengen bij de ouders. 2 Na 14 dagen tot 30 dagen na datum van ondertekening wordt €45 annuleringskosten in rekening gebracht. 3 Na 30 dagen is het opzegtermijn van 1 maand van kracht. 4 Annuleren van nieuwe opgestelde contracten geldt niet voor contracten die al actief zijn of worden gewijzigd. Met actief wordt bedoeld dat er al opvang heeft plaats gevonden waarvoor betaald en uitbetaald is. Hierbij geldt een opzegtermijn van 1 maand.
Artikel 13 De dienstverlening


Artikel 13 De dienstverlening 1 Het gastouderbureau staat ervoor in dat de door hem of haar verrichte werkzaamheden voor de gastouderopvang beantwoorden aan de overeenkomst voor bemiddeling in overeenstemming met de wettelijke eisen. 2 Het gastouderbureau treft zodanige voorzieningen dat het optimaal geschikt is voor het bemiddelen en begeleiden met betrekking tot de gastouderopvang. 3 De gastouder en de vraagouder dragen samen zorg voor een adequate informatie-uitwisseling over het kind. 4 Het gastouderbureau c.q. de gastouder houdt voor zover dit redelijk en mogelijk is, ook in verband met de contacten met de andere kinderen, rekening met de individuele wensen van de vraagouder. 5 Gastouder biedt flexibele opvang. Afwijken van de afgesproken breng en haal tijden vind altijd plaats in overleg en met wederzijds goedvinden. 6 Het gastouderbureau houdt toezicht op de kwaliteit van de dienstverlening, doch geeft te dien aanzien geen garanties en sluit uitdrukkelijk hiervoor elke aansprakelijkheid uit, mits er sprake is van nalatigheid. 7 Het gastouderbureau komt 1 x per jaar onaangekondigd op bezoek op de opvanglocatie voor een risico-inventarisatie. Gastouder verplicht zich hieraan mee te werken. 8 De bevindingen van de Risico-inventarisatie wordt online gepubliceerd in het persoonlijke online dossier van de vraagouder en gastouder. 9 Het gastouderbureau voert jaarlijks, evaluatiegesprekken met de vraagouder en met de gastouder, voortgangsgesprekken met de gastouder en voert samen met de gastouder een Risico-inventarisatie uit op de opvanglocatie. 10 Het gastouderbureau verzorgd per half jaar, gratis dan wel tegen betaling een training voor haar gastouders die gerelateerd is aan de opvangtaak. Trainingen kunnen persoonlijk, klassikaal en elektronisch worden aangeboden en worden gevolgd. 11 Het gastouderbureau zorgt voor de registratie van de gastouder in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Kosten die hieraan zijn verbonden worden in rekening gebracht bij degene die op de opvanglocatie staat ingeschreven. 12 Het gastouderbureau houdt gastouder en vraagouder op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen binnen de branche via de website. Interne mededelingen worden via de e-mail kenbaar gemaakt.
Artikel 14 Vakmanschap en materiële verzorging


Artikel 14 Vakmanschap en materiële verzorging 1 Het gastouderbureau bemiddelt uitsluitend tussen vraagouders en gastouders die voldoen aan de door haar gestelde selectiecriteria. 2 Personen werkzaam bij het gastouderbureau en gastouders met wie het gastouderbureau samenwerkt zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag, afgegeven volgens de wet Justitiële gegevens en niet ouder als 2 maanden. 3 De gastouder levert voor aanvang van de exploitatie bij het gastouderbureau in: een kopie van een geldig legitimatiebewijs, vakdiploma’s, een geldig EHBO Certificaat en een verklaring omtrent gedrag volgens de wet Justitiële gegevens. Dit mag dezelfde verklaring zijn zoals afgegeven bij inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang. 4 Indien het gastouderbureau redelijkerwijs mag vermoeden dat de werknemer of de gastouder niet langer voldoet aan de eisen voor het afgeven van deze verklaring, verlangt het gastouderbureau dat de werknemer c.q. de gastouder, binnen een door het gastouderbureau vast te stellen termijn, opnieuw een verklaring omtrent het gedrag overlegt die niet ouder is dan twee maanden. 5 Het gastouderbureau zorgt voor een inschrijving van de gastouder in het Landelijk Register Kinderopvang, wanneer gastouder én opvanglocatie aan alle eisen voldoet, zoals de wet Kinderopvang bedoeld. 6 Voor het inschrijven van een opvanglocatie in het LRKP-register voor de exploitatie van gastouderopvang wordt vooraf een betalingsovereenkomst afgesloten met vraagouder of gastouder. 7 Gastouders zijn verplicht om de cursussen/thema avonden die worden georganiseerd door Juventa minimaal 2x per jaar bij te wonen. 8 Het gastouderbureau kan sommige cursussen gedeeltelijk vergoeden. Het gastouderbureau verzorgt de EHBO cursus voor haar gastouders zelf en wordt daarom voor haar gastouders alleen voor 100% vergoedt wanneer deze cursus bij het gastouderbureau wordt afgenomen en de gastouder minimaal 1 jaar met al haar koppelingen is aangesloten bij het gastouderbureau. Wanneer de gastouder is aangesloten bij meerdere bureaus zoals vermeldt staat in het online Landelijk Register Kinderopvang wordt het cursusgeld gedeeld door het aantal bureaus die voor de gastouder bemiddelen. 9 Gastouders werkzaam voor het gastouderbureau verklaren een gekwalificeerd gastouder te zijn, zoals beschreven in de wet kinderopvang. Gastouder wordt geacht mee te werken om de kwalificatie te behouden. 10 Het gastouderbureau stelt aan haar gastouders gratis materiaal beschikbaar voor de werkzaamheden van de gastouder. Al het materiaal, zoals cursusmateriaal, beleidsmappen en kinddossiers blijven eigendom van het gastouderbureau. Wanneer er geen opvang meer wordt verzorgd door tussenkomst van gastouderbureau Juventa, zal de gastouder de beleidsmap binnen 4 weken retourneren aan het gastouderbureau. Beleidsmappen die niet terug worden bezorgd aan het gastouderbureau wordt € 35 in rekening gebracht bij de gastouder. Kinddossiers die niet terug worden gegeven aan het gastouderbureau wordt € 75 euro in rekening gebracht bij de gastouder en € 75 euro bij de vraagouder. Voor ontvangst van de beleidsmap ondertekent de gastouder een ontvangstbewijs. Voor het aanmaken van een kinddossier wordt een akkoordverklaring getekend door vraagouder en gastouder.
Artikel 15. Concurrentiebeding


Artikel 15. Concurrentiebeding 1 Het is niet toegestaan om verkregen materiaal zoals benoemd in artikel 13 lid 10 te houden en of te kopiëren op welke wijze dan ook en te gebruiken zonder vooraf toestemming te hebben gekregen van het gastouderbureau. 2 Indien door de inspanning van het gastouderbureau een kennismaking tot stand is gekomen tussen gastouder en vraagouder, hetzij schriftelijk, hetzij telefonisch, hetzij door internetverkeer dan wel door een bezoekafspraak, waarbij geen contract tot stand komt, is de ouder €100 per geleverde kennismaking verschuldigd aan het gastouderbureau. Indien genoemde kennismaking geen overeenkomst tot resultaat heeft, beschikt het gastouderbureau over het eerste recht om een andere kennismaking tot stand te brengen.
Artikel 16  Intermediair


Artikel 16 Intermediair 1 Het gastouderbureau kan voor de ouders de toeslag aanvragen maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele belastingschulden en/of foutieve afhandelingen die worden gedaan door de belastingdienst. 2 Vraagouder zal haar/zijn DigiD-inlognaam en wachtwoord aan het gastouderbureau doorgeven. 3 Het gastouderbureau zal deze uitsluitend gebruiken voor het aanvragen, wijzigen en stopzetten van de kinderopvangtoeslag. 4 Iedere wijzing, aanvraag of stopzetting die het gastouderbureau heeft gedaan zal per email aan de ouders worden doorgegeven. 5 Wanneer vraagouder wenst dat het gastouderbureau als intermediair optreedt, dan geeft vraagouder door aan de belastingdienst toestemming te verlenen aan het gastouderbureau toestemming om alle relevante informatie op te vragen bij de belastingdienst.
Artikel 17  Aansprakelijkheid  gastouderbureau en vraagouder en gastouder


Artikel 17 Aansprakelijkheid gastouderbureau en vraagouder en gastouder 1 De gastouder is eindverantwoordelijk voor een adequate veilige opvang. 2 Het gastouderbureau kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die door ouder, gastouder c.q, kinderen wordt geleden, tenzij deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van het bureau 3 Partijen zijn aansprakelijk voor zover dit uit de wet of uit de gastouderopvangcontracten voortvloeit. 4 Alle gastouders met actieve gastouderopvangcontracten zijn via het gastouderbureau automatisch gratis verzekerd voor zaakschade en letselschade met een eigen risico van € 150 euro per gebeurtenis. 5 De aansprakelijkheid van het bureau beperkt zich tot het bovengenoemde artikel tot het maximale bedrag waarvoor het bureau een aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten. 6 De vraagouder is bij het brengen van het kind naar de gastouder verantwoordelijk voor zijn of haar kind tot het moment dat partijen er redelijkerwijs vanuit mogen gaan dat de overdracht van verantwoordelijkheid daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. De gastouder is vervolgens verantwoordelijk voor het kind tot het moment dat wederom partijen er redelijkerwijs vanuit mogen gaan dat de overdracht van verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden 7 Het gastouderbureau eist van de vraagouder dat deze de eventuele ophaalbevoegdheid van een derde schriftelijk of elektronisch vastlegt. 8 Voor het vervoer van een gastkind met het openbaar vervoer, in de auto of op de fiets van de gastouder, dient de vraagouder schriftelijk permanente toestemming te hebben gegeven aan de gastouder. Ook het onder de verantwoordelijkheid van de gastouder gebruiken van kinderfietsjes, autopeds en dergelijke door het gastkind op de openbare weg is slechts toegestaan na schriftelijke (permanente) toestemming van de vraagouder. 9 De zorg voor autostoeltje, -gordels en fietszitjes dient in goed onderling overleg tussen de vraagouder en gastouder geregeld te worden. Dit dient te worden beschreven in het boekje van de risico inventarisatie. 10 Vraagouder en gastouder stemmen ermee in dat informatie, brochures, en dergelijke informatiemateriaal uitsluitend digitaal wordt verstrekt via e-mail of na ingelogd te zijn op de website van het gastouderbureau. 11 Het gastouderbureau kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gedane zaken verricht door de GGD, de Gemeente waar de opvang plaatsvindt, de belastingdienst of andere instanties, die leiden tot het terugvorderen van de kinderopvangtoeslag door de belastingdienst of aanslag tot het betalen van inkomstenbelasting. 12 De gastouder is zelf verantwoordelijk voor het opgeven van haar bruto inkomsten bij de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. 13 Het Gastouderbureau verschaft alle informatie ter goede trouw. Toch wordt verwacht van de vraagouders en de gastouders zich verder van nadere informatie te voorzien met betrekking tot de afdracht inkomstenbelasting en de te ontvangen kinderopvangtoeslag. 14 Het gastouderbureau kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor wetswijzigingen die in tegenspraak zijn met deze algemene voorwaarden en waarvan een wijziging noodzakelijk is. 15 Leges die de gemeente in rekening brengt worden altijd in rekening gebracht bij degene die ingeschreven staat op het adres van de opvanglocatie. Aanvraag tot inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang wordt alleen gedaan indien de verschuldigde leges vooraf aan het bureau zijn voldaan. Inschrijving in het LRKP register geschiedt op basis van een vooraf overeengekomen overeenkomst van inschrijving en betaling van de legeskosten
Artikel 18 Klachtenprocedure


Artikel 18 Klachtenprocedure 1 Klachten over de uitvoering van het gastouderopvangcontract moeten volledig en duidelijk omschreven worden en ingediend bij het gastouderbureau binnen twee maanden nadat de vraagouder de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. 2 Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de vraagouder zijn of haar rechten ter zake verliest. 3 Het gastouderbureau behandelt de klacht overeenkomstig haar interne klachtenprocedure. Indien de klacht niet in der minne kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de externe klachtencommissie en kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie, waarbij het gastouderbureau is aangesloten. 4 Klachten die bij de Geschillencommissie worden ingediend waarbij vanuit het bureau naar alle billijkheid gehoor werd gegeven aan de klacht en de Geschillencommissie besluit om de klacht toch in behandeling te nemen, zullen de kosten worden verhaald op de klager.
Artikel 19 Oudercommissie


Artikel 19 Oudercommissie 1 Het gastouderbureau heeft een (gast)oudercommissie welke mag bestaan uit maximaal 7 leden bestaande uit ouders en gastouders. 2 Het gastouderbureau dient alle wijzigingen omtrent tarieven en wijzigingen in protocollen voor te leggen aan de (gast)oudercommissie. 3 De oudercommissie mag gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen. 4 Het gastouderbureau heeft een (gast)oudercommissiereglement.
Artikel 20 Digitaal ondertekenen


Artikel 20 Digitaal ondertekenen 1 Het gastouderbureau verstrekt de gastouderopvangcontracten uitsluitend op digitale wijze. Vraagouder en gastouder ondertekenen de Gastouderopvangcontracten door een handtekening te plaatsen onder de overeenkomst op digitale wijze en/of op papier en digitaal opgeslagen. 2 Het gastouderbureau kan eventueel de digitale middelen aanleveren om het gastouderopvangcontract digitaal te kunnen ondertekenen. 3 Het gastouderopvangcontract wordt in het online dossier van de vraagouder en de gastouder gepubliceerd en is alleen inzichtelijk voor de bestemde. 4 Door ondertekening van het gastouderopvangcontract geven vraagouder en gastouder aan de algemene voorwaarden gelezen te hebben.
Artikel 21 Privacy beleid


Artikel 21 Privacy beleid 1 Het gastouderbureau verzamelt gegevens van ouders, gastouders en kinderen om de uitvoering van de overeenkomst zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. 2 Het gastouderbureau heeft een privacy beleid opgesteld waarin staat welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij deze verwerken, waarom deze worden verwerkt, hoe lang wij de persoonsgegevens bewaren en met welke derde partijen deze gegevens worden gedeeld. 3 Het gastouderbureau hanteert een verwerkingsregister. 4 Gastouders worden geacht om op een verantwoorde wijze met persoonsgegevens om te gaan en worden gehouden aan een geheimhoudingsplicht.
Artikel 22 Slotbepaling


Artikel 22 Slotbepaling 1 Artikelen welke niet in deze algemene voorwaarden zijn opgenomen, zal het gastouderbureau naar redelijkheid en billijkheid beoordelen en naar handelen. 2 Op deze algemene voorwaarden en het gastouderopvangcontract is het Nederlands Recht van toepassing 3 Het gastouderbureau heeft het recht deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op bestaande contracten toepasselijk te verklaren. 4 Gewijzigde algemene voorwaarden worden altijd eerst besproken en goedgekeurd door de oudercommissie. 5 Wijzigingen in deze algemene voorwaarden worden van kracht 30 dagen na publicatie op de website www.gastouderbureau-almere.nl 6 Vraagouder en gastouder worden geacht om bij ondertekenen van het gastouderopvangcontract de algemene voorwaarden te hebben gelezen.