Welkom
klik hier verder


U bent de
en financieel bekeken de slimste bezoeker

04-12-2014
Twee gastouders op één adres mag
Met het aannemen van de Verzamelwet 2015, is het voor gastouders mogelijk om samen op één adres geregistreerd te staan. Daarmee kunnen een echtpaar en/of huisgenoten allebei als gastouder werkzaam zijn op hetzelfde adres. Dat betekent echter niet dat er twee keer zoveel kinderen opgevangen mogen worden. De eis van maximaal zes kinderen blijft in stand.


18-11-2014
Kabinet bekijkt vereenvoudiging kinderopvangtoeslag
Het aanvragen van kinderopvangtoeslag wordt straks waarschijnlijk makkelijker. Het kabinet bekijkt of het geld rechtstreeks kan worden overgemaakt aan het kinderopvangbedrijf.

Ouders hoeven dan geen ingewikkelde procedure meer te doorlopen en ontvangen ook geen grote toeslagbedragen meer op hun bankrekening.

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën hebben dat maandag aan de Tweede Kamer laten weten.

Het huidige toeslagensysteem legt volgens hen veel verantwoordelijkheid bij de ouders. Omdat de regels complex zijn, is de kans op fouten groot.

Als het geld meteen naar de kinderopvangbedrijven gaat, zijn nog maar vierduizend instellingen bij betrokken bij het aanleveren van informatie en niet 400.000 ouders, zoals nu.

Asscher en Wiebes bekijken ook of de berekening van het inkomen van de ouders, waarop de toeslagen gebaseerd zijn, makkelijker kan. Ze overwegen uit te gaan van het inkomen van bijvoorbeeld twee jaar terug. Nu wordt nog gekeken naar het geschatte inkomen van het lopende jaar.


14-11-2014

Verduidelijking VOG-regels voor vrijwilligers en snuffelstages

Het ministerie merkt dat er veel vragen over de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) bestaan. Om die reden is er een nieuwe factsheet online gezet met daarin meer informatie over de VOG-aanvraag van vrijwilligers, maatschappelijke stagiaires en snuffelstagiaires. Deze informatie is niet nieuw, maar schept wel meer duidelijkheid.
In juni kwam het ministerie al met een uitgebreide factsheet over de VOG. Hierin staan alle regels op een rij. Iedereen die werkzaam is in de kinderopvang heeft een VOG nodig. Bij wisseling van werkgever mag deze niet ouder zijn dan twee maanden. Voor vrijwilligers en kortdurende stages zijn er uitzonderingsregels. Deze zijn verduidelijkt in de vernieuwde factsheet.

Bron: http://www.kinderopvangtotaal.nl/Peuterspeelzalen/Actueel/2014/11/Verduidelijking-VOG-regels-voor-vrijwilligers-en-snuffelstages-1643067W/


12-11-2014

Gastouders laten duizenden euro's liggen
Gastouders die aan bepaalde criteria voldoen, zijn ook ondernemers. Veel gastouders weten dit niet en laten daardoor veel belastinggeld liggen.

'Veel gastouders denken dat ze niet als ondernemer gekwalificeerd kunnen worden, omdat ze niet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Dit is een grote misvatting', zegt de Belastingadviseur. De Belastingdienst gaat uit van een aantal harde en zachte criteria om na te gaan of iemand een ondernemer is in plaats van een genieter resultaat uit overige werkzaamheden. 'Nergens in de Belastingwet staat dat je bij de Kamer van Koophandel moet ingeschreven staan om een ondernemer te zijn.'

Harde criteria zijn dat de omzet voldoende moet zijn (minimaal € 8.500 in een kalenderjaar) en dat een ondernemer genoeg uren werkzaam is geweest voor de onderneming (minimaal 1225 uren in een kalenderjaar). 'Een gastouder hoeft niet 1225 uur opvang te bieden om hieraan te voldoen. Andere werkzaamheden voor de onderneming tellen ook mee, zoals marketing, ouderbezoeken of website-onderhoud.' Daarnaast moet een onderneming kunnen aantonen dat het beoogt om winst te maken. Heel simpel gezegd moet een onderneming aan het eind van het jaar winst overhouden om aan deze criteria te voldoen.

--------------------------------------------------------------------------------------------

04-11-2014
Kwaliteitsvisie BKK: permanente scholing van pm'ers
De kwaliteit van de kinderopvang en de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen worden voor een groot deel bepaald door de pedagogische kwaliteit van pmérs en gastouders. 

Voor een optimale ontwikkeling van kinderen in de kinderopvang heeft de wet kinderopvang 4 pedagogische doelen opgenomen die aangeven hoe de kinderopvang hier een bijdrage aan levert. De kwaliteitsvisie formuleert de taken.
Zo moet er meer maatwerk komen in de kinderopvang voor kinderen die dat nodig hebben. Dit stelt andere eisen aan pm-ers en gastouders.  Voor gastouders waar de minimale eis nog niveau 2 is, ziet de Commissie Kwaliteit in de toekomst om ook mogelijkheden om het opleidingsniveau voor gastouders op te schroeven naar niveau 3.
Met Het Nieuwe Toezicht, dat in 2017 ingaat, gaat het toezicht op de kinderopvang veranderen.

---------------------------------------------------------------------------------------------
10-09-2014
In 2013 kwamen de Consumentenbond en de Brancheorganisatie Kinderopvang met elkaar in botsing over de opzegtermijn in de kinderopvang.

......Om pedagogische kwaliteit voor het kind te kunnen waarborgen en zorgvuldigheid in het keuzeproces van ouders te kunnen garanderen, vinden wij het verantwoord om twee maanden opzegtermijn te hanteren', sprak een woordvoerder toen. Uiteindelijk kwamen de partijen er toch uit met elkaar en werd de opzegtermijn van één maand per 1 maart 2014 definitief ingevoerd.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
24-08-2014

Inspectie: toezicht kinderopvang Almere op orde
Het toezicht van Almere op de kinderopvang was in 2013 op orde. Dat heeft de Onderwijsinspectie geconstateerd. Daarom krijgt de gemeente de zogeheten A-Status.

Sinds vorig jaar voldoet de gemeente aan de eis dat alle geregistreerde opvanglocaties worden gecontroleerd. Ook wordt adequaat gehandhaafd als overtredingen worden geconstateerd.

In Almere is sprake van een lichte stijging van het aantal overtredingen. Toch zegt de gemeente dat de kwaliteit van de kinderopvang ten opzichte van 2012 iets is verbeterd.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

13-06-2014
Uurtarief gastouders in 2015 verhoogd


Net als het uurtarief voor dagopvang en buitenschoolse opvang stijgt ook het uurtarief voor de gastouderopvang in 2015. Het gaat om het maximale bedrag waarover ouders kinderopvangtoeslag terugkrijgen. Dit heeft minister Asscher besloten.

Het uurtarief voor gastouders stijgt van € 5,37 naar € 5,48 in 2015. Daarmee zullen ook de uurtarieven voor de gastouderopvang in 2015 iets gaan stijgen. De maximum uurtarieven voor de dagopvang zijn vastgesteld op € 6,84 en voor de bso op € 6,38. Daarmee blijven de uurtarieven van gastouders nog altijd iets achter, maar dat is nooit anders geweest.--------------------------------------------------------------------------------------------------
30-04-2014

ZZP-gastouders lopen zwangerschapsverlof mis


ZZP-gastouders lopen veel geld mis, omdat zij niet of onvoldoende op de hoogte zijn van hun recht op zwangerschapsverlof. Dit merkt het KennisNetwerk gastouderopvang (KNGO). Zij attendeert gastouders erop dat gemiste uren tot vijf jaar terug alsnog aangevraagd kunnen worden.

KNGO merkte tijdens een financiële voorlichtingsbijeenkomst dat veel gastouders niet op de hoogte zijn van de regeling. Daardoor hebben ze de afgelopen jaren flink wat geld misgelopen. De regeling vermindert de noodzaak voor gastouders om tijdens de zwangerschap lang door te werken of om na de bevalling weer snel aan het werk te gaan.

Verlof

Zelfstandigen hebben wettelijk recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering van minimaal zestien weken. Dit heet de ZEZ: zwangerschapsverlof voor zelfstandigen. Deze uitkering is geregeld in de Wet arbeid en zorg (WAZO). De uitkering gaat zes tot vier weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum in en loopt tot minimaal tien weken na de bevalling. Om in aanmerking te komen, moet een gastouder een zelfstandige zonder personeel zijn, een zelfstandig beroepsbeoefenaar of een meewerkende echtgenote of partner van een zelfstandige.

Hoogte

De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het aantal gewerkte uren in het jaar voor de bevalling. Wie ten minste 1.225 uur als zelfstandige heeft gewerkt, ontvangt de maximale uitkering. Deze is gelijk aan het minimumloon. Voor mensen van 23 jaar en ouder is dit op het moment een bedrag van € 1.485,60 bruto per maand voor een volledige werkweek. Heeft de gastouder minder gewerkt, dan is de uitkering lager. De hoogte is dan afhankelijk van de winst in het voorafgaande jaar. Daarnaast is de ZEZ-uitkering een netto-uitkering. Over het ontvangen bedrag hoeft geen belasting meer betaald te worden. De gebruikelijk uren worden tijdens het verlof doorberekend. Dit is belangrijk voor het urentotaal van de gastouder.

Aanvragen

Een gastouder moet uiterlijk twee weken voor de gewenste ingangsdatum de ZEZ aanvragen. Aanvragen gebeurt via het UWV. Het UWV wil bij de aanvraag een zwangerschapsverklaring ontvangen. Deze kan van de huisarts of van de verloskundige zijn. Gemiste uitkeringen kunnen tot vijf jaar terug alsnog aangevraagd worden. Dit kan ook aangevraagd worden wanneer je eigenlijk recht had op doorberekening van uren in verband met zelfstandigenaftrek. Kijk voor meer informatie over het aanvragen op de website van het UWV.


Bron: http://www.kinderopvangtotaal.nl/Gastouderopvang/Actueel/2014/4/Gastouderszzpers-lopen-zwangerschapsverlof-mis-1511925W/


--------------------------------------------------------------------------------------------------

17 april 2014

Alternatieven voor regeling gastouderopvang bepleit


Opvang bij gastouders is te regelen via dienstencheques of via een regeling met het UWV en de Belastingdienst. Dat is de reactie van de Brancheorganisatie Kinderopvang op een advies om de gastouderopvang uit de kinderopvangtoeslagregeling te halen.

De commissie 'Dienstverlening aan huis' adviseerde eind maart om de gastouderopvang uit de kinderopvangtoeslagregeling te halen vanwege de slechte rechtspositie van gastouders. Opdrachtgevers betalen geen loonbelasting of premies, waardoor gastouders geen recht hebben op een uitkering bij bijvoorbeeld ziekte.

De opgevangen kinderen komt buiten overheidstoezicht te staan als gastouderopvang aan huis buiten de regeling valt. Dat vindt de Brancheorganisatie Kinderopvang ongewenst. Daarom draagt de organisatie twee alternatieven aan. Er is een regeling denkbaar via het UWV en de Belastingdienst waarin de premies voor doorbetaling van loon bij ziekte zijn geregeld. Een andere optie is om naar Belgisch voorbeeld te werken met zogenaamde dienstencheques.

Bron: Kinderopvangtotaal.nl


--------------------------------------------------------------------------------------------------
G a s t o u d e r b u r e a u J u v e n t a | info@gob-juventa.nl